Flying 2
Flying 2
Birthday
Birthday
Children and the Rope
Children and the Rope
Childhood 3
Childhood 3
Childhood Longing
Childhood Longing
Celebrations 1
Celebrations 1
Winnipeg in Spring
Winnipeg in Spring
Summer Picnic 2
Summer Picnic 2
Winnipeg in Spring
Winnipeg in Spring
Buoyant Mood
Buoyant Mood
Winnipeg in Winter
Winnipeg in Winter
Summer Picnic 1
Summer Picnic 1
Winter in Winnipeg
Winter in Winnipeg
Part of Wall I
Part of Wall I
Rippling
Rippling
Beautiful Morning 4
Beautiful Morning 4
Beauty Spot
Beauty Spot
Before the City
Before the City
Colorful Land
Colorful Land
Blue Space
Blue Space
Shadow
Shadow
City
City
Composition 2
Composition 2
Big Landscape
Big Landscape